KOHTUMENETLUS

Kohtu – ja täitementeluses pakutav teenus hõlmab:

hagiavalduse või maksekäsu kiirmenetluse avalduse või kostja vastuse ettevalmistamist ja esitamist kohtule, mille käigus:

  • tutvume nõuet tõendava dokumentatsiooni ja asjaoludega,
  • analüüsime igakülgselt nõude õiguslikke aluseid,
  • koostame hagiavalduse/maksekäsu kiirmenetluse avalduse või kostja vastuse ning esitame kohtule vastavalt alluvusele;

esindust kohtumenetluses, kus:

  • osaleme kliendi lepingulise esindajana kohtuistungil/ärakuulamisel kohtus,
  • valmistame ette ja esitame kohtumenetluses vajalikud dokumendid,
  • esindame klienti kohtuliku kompromissi läbirääkimiste pidamisel ja kompromissi sõlmimisel;

esindust täitemenetluses, mille käigus

  • esitame täitemenetluse avalduse
  • esindame klienti täitemenetluse toimingutel ja dokumentide koostamisel