INKASSOTEENUS

Inkassoteenus hõlmab:

nõude ettevalmistamist, mille käigus tutvume võlgnevuse dokumentatsiooni ja asjaoludega, analüüsime igakülgselt nõude sissenõudmise perspektiivi ning koostame tegevuskava võlgnevuse sissenõudmiseks;

võlgniku kohta informatsiooni kogumist, mille käigus kogume informatsiooni võlgniku teiste võlgnevuste kohta nii eraisikute ja äriühingute suhtes, kui ka maksuvõlgnevuste, rahatrahvide ja rahaliste karistuste kohta ning informatsiooni võlgniku kinnis- ja vallasvara olemasolust;

võlgnikuga suhtlemist, s.h läbirääkimiste pidamist võlgnevuse tasumiseks ning erinevate võimaluste välja selgitamist ja pakkumist kokkuleppe saavutamiseks võlgnevuse likvideerimisel.

võlgnevuse sissenõudmiseks vajalike dokumentide koostamist ja esitamist s.h kirjade, meeldetuletuste, pretensioonide koostamist ja esitamist võlgnevuse tasumiseks ning poolte nõusolekul lepingu ettevalmistamist võlgnevuse tasumiseks osade kaupa maksegraafiku alusel.